top of page
  • Writer's pictureਸ਼ਬਦ

brYkijLt bfry kuJ gwlF /

hrjIq atvfl /

XUky (XunfeItz ikMgzm) dy lokF ny jn-mwq (rYPrYNzm) rfhIN 2016 ivwc eIXU (XOrpIan XUnIan) ivwcoN bfhr hox df PYslf kr ilaf sI. ies PYsly nUM jF XUky df eIXU ivwcoN bfhr hox dI pRikiraf nUM hI brYkijLt (ibRitn aYkijLt) ikhf jFdf hY. mfhrF ny jn-mwq dy ies PYsly nUM mMdBfgf mMinaF sI pr lok-mwq sfhmxy kuJ nhIN kIqf jf skdf. asl ivwc XOrp XUnIan ivwcoN inklx leI lok-mwq dy bhu-mwq nUM awj dy pRDfn mMqrI bOirs jOhnsn ny hI ieMjnIar kIqf sI, KLYr ieh vwKrf mslf hY. pihlI jnvrI, 2021 nUM XUky ny eIXU ivwcoN bfhr hoxf sI Bfv ieh qrIk brYkijLt dI qYa hoeI sI.

XUky XOrpIan XUnIan ivwc pMjfh sfl dy krIb sLfml irhf. XUky ny afm ijLMdgI ivwc afpxy pRmuwK kfnUMn iqafg ky XOrpIan XUnIan vfly kfnUMn aKiqafr kr ley sn. ievyN ik XUky eIXU qoN ibnF iksy hor mulk nfl bhuqf ivEpfr hI nhIN sI kr skdf. ieh eIXU nfl pUrI qrFH iekimwk ho cuwkf sI. hux qoV ivCoVf krnf bhuq pcIdf sI. vwzf mslf sI ik afAux vfly smyN ivwc XUky dy eIXU nfl ikho ijhy sMbMD hoxgy. afpsI ivEpfr ikvyN hovygf? vwzf mslf ivEpfrk sMbMDF df sI. ikAuNik XUky dI 30% aXfq XOrp qoN hI hY. Kfs qOr ‘qy Kfx pIx df bhuqf sfmfn XOrp qoN hI afAuNdf hY. eIXU XUky df sB qoN vwzf kfrobfrI ihwsydfr hY. dovF iDrF ivwc sflfnf £660 iblIan pONz qoN vI vwD df kfrobfr huMdf hY. hux ies kfrobfr df BivwK dfa ‘qy lwg igaf sI. iesy kfrobfr nUM lY ky dovyN iDrF afps ivwc zIl Bfv lYx-dyx krn lwgIaF. koeI vI iDr afpxf nuksfn nhIN sI hox dyxf cfhuMdI. ieh zIl eynI jitl sI ik koeI vI PYslf nhIN sI ho pf irhf. iek vylf aijhf af igaf ik XUky dI srkfr ny aYlfn kr idwqf sI ik eIXU nfl koeI zIl kfmXfb nhIN ho rhI ies leI XUky no-zIl nfl hI bfhr ho jfvygf. no-zIl df Bfv sI BivwK bfry ainscqf. ieh vI ho skdf sI ik eIXU XUky nUM KfxpIx vflf sfmfn Byjxf hI bMd kr dyvy. jd brYkijLt ivwc ds idn rih gey qy no-zIl vflI siQqI cwl rhI sI qF lokF ny Kfx-pIx df smfn jmHF krnf sLurU kr ilaf sI.

‘no-zIl’ dI siQqI ivwc donF df iDrF df hI bhuq nuksfn sI. XUky nUM sLfied kuJ vDyry hI Gftf pYNdf. Gftf hI nhIN pYNdf sgoN Kqrnfk vI huMdf. afqMkvfd nUM AuqsLfh imlxf sI. lMzn dIaF 87000 nOkrIaF Aupr Kqrf mMzlf irhf sI. ies dI iekOnomI Aupr zUMGf asr pYxf sI. afriQk ivvsQf dy nfl nfl smfijk qy rfjnIqk ivvsQf Aupr vI ies df Aultf pRBfv pYNdf. jd ‘no-zIl’ dI siQqI bfry pUrf XUky qy eIXU iPkrmMd sI, zOnlz trMp no-zIl nUM AuqsLfh dy irhf sI ikAuNik iPr XUky df sfrf kfrobfr amrIkf nfl hI hoxf sI. pr 24 dsMbr vfly idn, Bfv brYkijLt dI qrIk qoN pUrf iek hPqf pihlF dovF iDrF ivwc zIl ho geI hY. dovF iDrF nUM hI Jukxf ipaf. kuJ pfAux leI kuJ gvfAuxf vI ipaf. pr dovyN iDrF hI ies nUM afpxI ijwq smJdIaF hn. XUky dy mfhr ies ivwc XUky dI hfr mMn rhy hn. Auh kih rhy hn ik zIl ivwc no-zIl hI hY. XUky qy eIXU df ijhVf iekrfrnfmf hoieaf hY ieh bfrF sO sPy qoN vI lMmyrf hY. ieh kfPI guMJldfr hY. ies nUM smJxf-smJfAuxf eynf sOKf nhIN hY. ikAuNik afpsI sMbMDF df Kyqr bhuq lMmf-cOVf hY ies leI keI jgfvF Aupr aspsLqf vI hY. afE mOty qOr ‘qy dyKIey ik ieh iekrfrnfmf kI hY.

sB qoN vwzf iPkr dovF iDrF nUM afpsI kfrobfr df hI sI ik ikhVI iDr ikhVI cIjL ‘qy ikMnf tYks lgfvygI. PYslf ieh hoieaf ik dovyN iDrF afps ivwc ijMnf mrjLI ivEpfr krn, koeI tYks nhIN lwgygf. ieh dovF iDrF leI vwzI rfhq hY. pr ies df ieh Bfv nhIN ik koeI vI trwk Br ky dUjy pfsy jf puwjy qy koeI puwCigC nf hovy ijvyN awjkwl huMdf hI hY. dovF dy bfzrF Aupr cYk-postF hoxgIaF. tYks df nf lwgxf iek gwl hY pr smfn cYk hoxf, Aus dy kfgjL-pwqr df nrIKx krnf dUjI gwl hY jo ik hux jLrUrI ho igaf hY. dUjy sLbdF ivwc ijhVf smfn pihlF iswDf kwZ ilaf jFdf sI hux Aus nUM lY jfx leI jFc ivwc dI gujLrnf hovygf. kstm izklyarysLn hovygI. hux pihlF nfloN ikqy vDyry vkq lwigaf krygf. ijvyN XUky df ivEpfrI eIXU dI isMgl mfrikt ivwc isDf jf ky mfl vyc skdf sI ieh hux ievyN nhIN ho skygf. ies bfry eIXU nvF kfnUMn bxfvygf jo ik Aus dIaF sLrqF ‘qy ho skdf hY.

dUjf vwzf mslf jF XUky dI isr-drdI vflf mslf sI mwCI-PVnf. jd dovyN iDrF iekwTIaF sn qF XUky dy pfxIaF ivwcoN vDyry mwCI-PVn df DMDf huMdf sI ijs nUM XUky psMd nhIN sI krdf. XUky cfhuMdf sI ik brYkijLt qoN bfad Aus dy pfxIaF ivwcoN eIXU dy mwCI-PVn Aupr 80% kwt lwgy jd ik eIXU cfhuMdf sI ik ieh kwt isrP 18% lwgxf cfhIdf hY. ies nUM lY ky dovF iDrF ivwc zYzlOk cwl irhf sI. aMq iehdy bfry vI zIl ho geI. pr ieh zIl hfly XUky dy hwk ivwc nhIN jf rhI. zIl muqfbk eIXU Aupr ieh kwt isrP 25% lwgygf jo XUky dI mMg qoN bhuq Gwt hY pr cMgI gwl ieh hY ik ieh kwt isrP sfZy pMj sfl cwlygf. Aus qoN bfad XUky df afpxy pfxIaF Aupr pUrf aiDkfr hovygf.

iek hor bhuq vwzf mslf sI ik XUky invfsIaF nUM eIXU ivwc jfx leI vIjLy dI loV qF nhIN hovygI. ievyN hI eIXU invfsIaF nUM XUky afAux leI. nvyN smJOqy muqfbk qusIN CyaF mhIinaF ivwc 90 idn qwk ibnF vIjLy dy XOrpIan mulkF ivwc rih skdy ho. jy Aus qoN vwD smF rihxf hY qF vIjLf lYxf pvygf. ies nfl ijhVy lok XOrp jf ky nOkrIaF krdy hn AuhnF leI musLkl ho igaf hY. iek qF XUky dIaF izgrIaF jF proPYsLnl kuaflIiPkysLn ijvyN ik zfktr, vkIl, aiDafpk, sLYWP afid ijhnF nUM iswiDaF hI AuQy nOkrI iml jFdI sI, Auh nhIN imlygI. AuhnF dI Xogqf nUM nrIKx ivwc dI lMGxf hovygf. ies Kyqr ivwc hor vI idwkqF vD skdIaF hn. vYsy ishq sMbMDI syvfvF XUrp ivwc jf ky hfsl kIqIaF jf skxgIaF. ijhVf XOrpIan hYlQ ieMsLorYNs kfrz (EHIC) hY Auh hfly cwldf rhygf jd qwk Aus dI iminafd Kqm nhIN hovygI. Aus qoN bfad XUky dI srkfr iek hor kfrz jfrI krygI ijs nUM globl hYlQ ieMsLorYNs kfrz (GHIC) ikhf jfvygf.

dovF iDrF ivwc smJOqf hoieaf hY ik kfrobfr ivwc mukfblybfjLI df iDafn rwiKaf jfvygf. XUky afpxIaF kMpnIaF nUM kImqF ivwc kwt nhIN lfAux dyvygf qF jo eIXU dIaF kMpnIaF nUM nuksfn nf hovy. Bfv kImqF nUM iek brfbr rwiKaf jfvygf. XUky loVINdy KyqrF ivwc kfrobfrF nUM sbiszrI Bfv shfieqf idMdf rhygf qF jo XOrp dI kfrj-ivDI pRBfivq nf hovy. kfrobfr ivwc XUky Aupr eIXU vfly inXm qF lfgU nhIN hoxgy pr dovyN iDrF ishqvMd mukfblybfjLI dI riKaf krngIaF. ies msly Aupr njLr rwKx leI iek sFJI ‘ieMzIpYNzMt kMpItIsLn eyjMsI’ bxfeI jfvygI.

pihlF eIXU dI Auc-adflq XUky leI vI afKrI adflq huMdI sI. ieh hux Kqm kr idwqI geI hY. XUky dI afpxI Auc adflq afKrI adflq hovygI aqy XUky dI pfrlImYNt dy bxfey kfnUMn hI lfgU hoxgy. dovyN iDrF afvfjfeI qy Zoa-ZuafeI dIaF kImqF Aupr kfbU rwKx leI kdm AuTfvxgIaF. mubfeIl PonF dIaF aMqrrfsLtrI kflF leI dovyN iDrF vfDU Krc pf skdIaF hn. ividafrQIaF leI kuJ musLklF KVIaF hoxgIaF. eIXU vloN ijhVIaF ividafrQIaF nUM bfhrly mulkF ivwc pVHn leI shUlqF imldIaF hn Auh XUky dy ividafrQIaF nUM nhIN imlxgIaF. ies dI QF XUky iek nvIN skIm ilafvygf ijs nUM aYln itAuirMg ikhf jFdf hY. AuqrI afierlYNz dy ividafrQIaF nUM eIXU vflIaF shUlqF imldIaF rihxgIaF.

surwiKaf dy mfmly ivwc XUky leI keI musLklF KVIaF hoxgIaF. hux XUky nUM eIXU dy zYtf isstm ivwc dfKl hox dI iejfjLq nhIN hovygI ijvyN pihlF huMdI sI. hux dosLIaF nUM PVnf bhuq musLkl ho jfvygf. murjmF df zYtf bynqI krn ‘qy hI AuplwbD krfieaf jfieaf krygf. vYsy BfvyN XUky XOropl df mYNbr nhIN irhf ijhVI ik eIXU dI lfa ienPorsmYNt eyjMsI hY pr Aus dy hYzkuaftr ivwc ies dI hfjLrI rhygI, iblkul Ausy qrjL ‘qy ijvyN XUky dy XUaYs nfl pRbMD hn. bfkI KyqrF ivwc zYtf-protYksLn hfly pihlF vFg Cy mhIny leI jfrI rhygf.

ijhVy lok irtfier ho ky eIXU vfps cly jfxgy AuhnF dI pYnsLn smyN nfl vDfeI jFdI rhygI ijvyN ik XUky dy sLihrIaF dI vDfeI jFdI hY. sfieMs dIaF KojF ivwc dovyN iDrF hux vFg Bfg lYNdIaF rihxgIaF. ijs Kyqr ivwc XUky dI ijwq hoeI hY Auh hY ibjleI kfrF dy Auqpfdn-Kyqr ivwc. nvyN kfnUMnF nUM ies Kyqr Aupr Cy sfl qwk lfgU nhIN kIqf jfvygf. iehnF kfrF dy Auqpfdk 60% purjy bfhrly dysLF qoN mMgvf skxgy. vkq nfl ieh imkdfr Gwt kr idwqI jfvygI.

ieh iekrfrnfmf cfr sfl leI hY. Aus qoN bfad ies Aupr agFh ivcfr kIqf jfvygf. dovF iDrF ivwcoN koeI vI ies iekrfrnfmy nUM pUrf jF aMsLk qOr ‘qy siQgq kr skdf hY. ies ivwc bhuq sfry msly hn. dovF iDrF ivwc ieko ijhf kuafltI-cYk nhIN irhf. ies leI bhuq sfry smfn nUM do vfr kuaflYtI-cYk ivwc dI lMGxf ipaf krygf. kfgjLI kfrvfeI bhuq vwD jfvygI. srhwdF Aupr nvINaF cYk-postF bxngIaF. bhuq hI srl isstm guMJldfr ho jfvygf. ies sfrI pRikiraf hyT myrf suPnf dwb ky rih igaf hY. bhuq sflF qoN mYN spyn ivwc hOlIzy-hom KrIdx dy cwkr ivwc sF jo ik hux nhIN KrId skFgf.תגובות


bottom of page